Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Optimal Mind verzorgt coaching, neurofeedback en consulten waarbij een begeleidende rol wordt vervuld en geen adviserende rol.
Dit houdt in dat de cliënt geheel verantwoordelijk is voor de eigen keuzes en de gevolgen daarvan en dat Optimal Mind hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.
Tevens is neurofeedback middels NeurOptimal® geen behandeling maar een training.
De training richt zich niet op een specifieke klacht maar op de algehele balans van het centraal zenuwstelsel.
Er is geen resultaatverplichting gekoppeld aan de diensten van Optimal Mind.
Zoals vooraf aan (potentiële) cliënten wordt geïnformeerd gaat een cliënt bij afname van één of meer van de diensten van Optimal Mind automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Optimal Mind.

Consulten

Consulten vinden alleen op afspraak plaats. Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.
Bij annulering binnen 24 uur behouden we ons het recht voor het consult in rekening te brengen.

Geheimhouding

Optimal Mind registreert gegevens van cliënten ten behoeve van optimale begeleiding.
Alle gegevens van cliënten worden strikt vertrouwelijk behandeld (volgens de AVG wet).

Betaling

Rechtsgeldige betaling kan geschieden op bankrekeningnummer NL14 INGB 0006 8741 58 ten name van Optimal Mind Neurofeedback, te Leersum onder vermelding van het op de betaling betrekking hebbende factuurnummer, of contant. Facturen dienen voldaan te worden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Pakketten dienen vooraf betaald te worden. Bij gebruik van een pakket wordt er geen restitutie verleend bij afwezigheid van (één van) de desbetreffende cliënt(en).

Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Optimal Mind vrij om, zonder nadere ingebrekestelling, incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van de gemoeide bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de debiteur.

Afspraken die niet 24 uur voorafgaand zijn afgezegd worden alsnog in rekening gebracht.

Overmacht

Optimal Mind is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, behalve restitutie van niet geleverde diensten, jegens de cliënt indien Optimal Mind daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige vorm van overmacht die niet is te wijten aan schuld door Optimal Mind. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop doch waardoor Optimal Mind geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Optimal Mind heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.